گاز صفحه ای استیل SS-19572 اسنوا

vگاز صفحه ای استیل SS-19572 اسنوا