گاز صفحه ای Berra 4G 60 steel زیگما

گاز صفحه ای Berra 4G 60 steel زیگما