فر توکار TEOR 60 EB زیگما

فر توکار TEOR 60 EB زیگما