فر توکار TEOR 60 ES زیگما

فر توکار TEOR 60 ES زیگما