گاز صفحه ای DS 529 داتیس

گاز صفحه ای DS 529 داتیس