فر توکار TTE-6631B تکنوگاز

فر توکار TTE-6631B تکنوگاز